Cookies disclaimer

I agree

Our site may use cookies in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

More Info

Lithuanian Hydropower Association

Tarptautinės

Europos mažosios hidroenergetikos asociacija

Europos atsinaujinančios energetikos taryba

Tarptautinė hidroenergetikos asociacija

Pasaulinė vandens taryba

Pasaulinė energetikos taryba

Lenkijos hidroelektrinių asociacija

Šalies

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Lietuvos respublikos ūkio ministerija

Lietuvos aplinkos ministerija

Aplinkos apsaugos agentūra

AB Lietuvos energija

AB Lesto skirstomieji tinklai

AB LITGRID elektros perdavimo sistemos operatorius

Lietuvos vėjo energetikų asociacija

Lietuvos energetikos institutas

Vandens teisė:

LR Vandens įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Dėl Ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų upių ar jų ruožų sąrašo patvirtinimo

Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinės taisyklės

AEI teisė:

2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičianti bei vėliau panaikinanti Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB

Nacionalinė darnaus vystymosi strategija (2009)

Nacionalinė energetikos strategija

Susipažinti su Atsinaujinančių energijos šaltinių įstatymo projektu galima LR Seimo tinklapyje (www.lrs.lt) Teisėkūros skiltyje (įstatymo projektas XIP-1749).

Aplinkosaugos teisė:

ES Bendroji Vandens politikos direktyva

Kriterijų dirbtiniams, labai pakeistiems ir rizikos vandens telkiniams išskirti aprašas

Gamtosauginio vandens debito apskaičiavimo tvarkos aprašas

Planuojamos ūkinės veiklos (hidroelektrinių įrengimo) poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijos